ДЕСПИНА
         СЕМОС
         ГРАНИТКА
        5.8.1. - ДУП “МАЛ РИНГ


         АМЕРИКАНСКИ            ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР
         МАКЕДОНСКА БАНКА
         ЛИПЕЦК КРЕДИТ            БАНКА
         БОГОСЛОВСКО            УЧИЛИШТЕ
         СРЕДНО МЕДИЦИНСКО            УЧИЛИШТЕ
         АВТОБУСКА СТАНИЦА


         ПЕТРОЛ КОМПАНИ
         ЗБЕР БАНКА


         ПЛОШТАД           "МАКЕДОНИЈА"

 

Архитектурата како прозорец на Универзумот , ни ги отвара сите видици и можности за креативната игра на знаците . Тие како моќна алатка ги создаваат нашите идеи кои се претвараат во проекти , за да заживеат понатаму врз темелите на минатото , да го задржат погледот на сегашноста и станат визионери на иднината .

Тоа е моќта на секторот Архитектура , како сегмент на “ Балкан Консалтинг ”. Изработува самостојни проекти и елементи за станбени објекти , општествени објекти , индустриски објекти , урбанистички проекти , ентериерно , екстериерно и хортикултурно уредување на просторот .

Изработката и обработката на проектите е целосно компјутеризирана со што се добива во квалитетно презентирање на замислените идеи и задачи . Целосната соработка со фазите ги прават проектите квалитетни и спремни за изведба и егзистенција во просторот во кој тие се максимално интегрирани .