Име на објектот : Станбено - деловен објект П + 6 на ул . “ЛОНДОНСКА” ( СЕМОС )
Фаза на проектот : Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Скопје
Инвеститор : ГД “ ГРАНИТ ” АД - Скопје
Година на проектирање : 1998 - 1999 год .
Проектант : Љубица Брезовска дипл. инг. арх.
Лилјана Митровиќ дипл . инг . арх .
Соработници : Ангелина Бундалевска арх . тех .  
Конструкции : Стојан Тасевски дипл. град. инг.
Ангелина Андоновска град. тех.
Краток опис за проектот  

Објектот се наоѓа на ул . “ Лондонска ”, во населба Тафталиџе - Скопје со површина од 6.250,00 м2 . Составен е од три ламели со катност П + 6 ката и со различна структура на станови . При концепирање на објектот направен е обид за современ третман на една функционална целина тежнеејки кон особен естетски израз . Архитектонскиот третман на фасадата е современ и третиран со современи градежни материјали кои на објектот му даваат посебни естетски вредности и стандарди . Ликовниот израз и обликувањето се темели врз традиционалните елементи на нашето архитектонско наследство.