ВО МАКЕДОНИЈА   ОД СТРАНСТВО

  Министерство за транспорт и врски на Р . Македонија

  SCETAUROUTE ( F )

  Министерство за одбрана наР . Македонија

  FREYSSINET ( F )

  Министерство за образование и наука на Р . Македонија

  COWI ( DK )

  Министерство за животна средина и просторно планрање

  KOCKS ( D )

  Министерство за внатрешни работи на Р . Македонија

  PROWA( D )

  Министерство за локална самоуправа

  DIWI( D )

  Биро за стопански недоволно развиени подрачја

  GIBB( UK )

  Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Р . Македонија

  DHW( NL )

  Јавно претпријатие за Аеродромски услуги

  PARSONS ( USA )

  Управа за цивилна воздушна пловидба на Р . Македонија

  LUIS Berger ( USA )

  Фонд за магистрални и регионални патишта на Р . Македонија

  BDL ( A )

  АД “ ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО ” на Р . Македонија

 

  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД - Скопје

 

  ПИВАРА АД - Скопје

 

  АД МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

 

  ЈВП “ ВОДОСТОПАНСТВО ” на Р . Македонија

 

  Македонски телекомуникации

 
 Град Скопје  
 ЈП. За македонски сообраќај "македонска пошта"  

 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство