НА РЕКА           "ВАРДАР"
         ПОТПАТНИК           "M-4"
         "МИТРОПОЛИТ            ТЕОДОСИЈА            ГОЛОГАНОВ"
         НА РЕКА           "ШКУМБИНИТ"


         СУШИЧКА
         СРЕТКОВСКА
         ОРМАН
         КРАТОВСКА            РЕКА
         КАМЕНИЦА

 Секторот за конструкции своите работни задачи ги остварува преку стручен тим составен од искусни професионалци кои што раководат со проектите , динамички помлади соработници и искусен тим за графичка подршка за реализација на проектите . Доменот на работа е скоро неограничен како за стандардни така и за нестандардни конструктивни системи од инженерската теорија и пракса за разновидни технологии на градење со примена на познати материјали за изведба. Секторот за конструкции паралелно е поврзан со сите сектори , како посебен и како составен дел од проектите што се предмет на реализација .

Нискоградба

 • пропусти
 • потпорни конструкции
 • надпатници
 • подпатници
 • тунели
 • мостови
 • вијадукти


 • Санација на констукции
  Надзор на изведба


  Високоградба

 • индивидуални станбени куќи
 • станбени објекти
 • административни објекти
 • индустриски објекти


 • Изработката на проектите е подржана со соврамени апликативен софтвер а обработката и презентацијата е целосно дигитализирана .
  Секторот за конструкции располага со светски признати и многу употрбувани компјутерски софтвери за статичко - динамичка анализа на инженерски конструкции како што се софтверскиот пакет CUBUS и софтверскиот пакет RM2000 .