Магистрален пат М-27
Македонска Каменица - Брана “Калиманци”
Вијадукт “КАМЕНИЦА” (км 39+676,00)
локација Каменица
година на проектирање / изведување Мај 1994 / 1995
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на каменички дол
(L=25+25+33+25+25=133,00 м)
- горен строј преднапрегната дисконтинуална конструкција - четири носача во попречен пресек
- долен строј една дилатирана конструкција
- средни столбови монтажни преднапрегнати столбови
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење класични армирано-бетонски темели под платна
- технологија на градење монтажни преднапрегнати носачи монтирани со хоризонтален кран
- компјутерски софтвер STRES
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Драган Стамев - дипл.град.инг.
- Соработници В. Арсовски, Н. Димовски - град.техн