Секторот геодезија како интегрален сегмент на “ Балкан Консалтинг ” изработува самостојни проекти од областа на инженерската геодезија , елаборати за експропријација , микро мрежи за тунели , брани и мостови , геодетски проекти за сите инженерски објекти и сл . Располагаме со софистицирана опрема од најсовремени геодетски инстументи , геодетски софтвер за дигитална обработка на податоци кои во комбинација со моќен хардвер овозможуваат перманентно следење и примена на нови и современи методи на мерења .

Активностите на овој сектор се одвиваат и релизираат во пет области на работи и тоа:

  • експропријација
  • електронска обработка на податоци
  • геодетски инструменти
  • инжинерска геодезија
  • премер и картирање