Хидро групата во рамките на “Балкан Консалтин ” е прилагодена кон потребите на фирмата со еден широк дијапазон за изработка на техничка документација од најразличен вид и карактер со што ги опфаќа сите аспекти на современата хидротехниката како што се:

•  Системи за водоснабдување
•  Системи за наводнување
•  Системи за одводнување
•  Регулација на реки и порои
•  Системи за прифаќање и прочистување на фекални отпадни води
•  Системи за прифаќање и одвод на атмосверските води

ОБЈЕКТ

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ

Главен проект за канализациона мрежа и пречистителна станица за Аеродром “ Скопје ” во Петровец

ЈП за аеродромски услуги - Скопје

100.000,00 $

Главен проект за пречистителна станица
за Македонски Брод

Локална самоуправа Македонски Брод

300.000,00 $

Идејни проекти за пречистителни станици за отпадни води за следните населени места
Жеровјане
Ростуше
Битуше и Велебрдо
Требиште
Скудриње и Присојница
Могорче

Биро за недоволно развиени подрачја на Р . Македонија

1.200.000,00 $

Идеен проект за депонија за собирање на цврст отпад за населените места од општините Ростуше и Центар Жупа

Биро за недоволно развиени подрачја на Р . Македонија

500.000,00 $


Физибилити студија за прифаќање и прочистување на отпадните води за Битола и Прилеп

EBRD

10.000.000,00 $

Пред физибилити Студија ( МАЕП програма I - ВА фаза ) за прифаќање и прочистување на отпадните води во :
Куманово
Велес
Штип
Стумица
Охрид и Струга

EBRD

25.000.000,00 $

Пред физибилити Студија ( МАЕП програма II - РА фаза ) за прифаќање и прочистување на отпадните води во :
Куманово
Велес
Штип
Стумица
Охрид и Струга

EBRD

25.000.000,00 $

Фекална канализација во населба Колтук - Тетово

UNDP

500.000,00 $

Фекална и атмосверска канализација во Косовска Митровица

USAID

1.000.000,00 $

Фекална и атмосверска канализација во Вучитрн , Џаковица и Дечане

USAID

600.000,00 $

Водоснабдување на Агино Село

LUIS Berger

500.000,00 $

Колектор за отпадни води во Тетово

Фонд за магистрални и регонални патишта на Р . Македонија

1.500.000,00 $

Атмосверска канализација за автопатот на Коридорот бр . 8
делница : Деве Баир - Крива Паланка
Северна обиколница на Скопје
Гостивар - Кичево

Фонд за магистрални и регонални патишта на Р . Македонија

14.000.000,00 $


Главен проект за фекална и атмосверска канализација за дел од населбите Маџари , Хиподром и 11 ТИ Октомври

Министерство за транспорт и врски

500.000,00 $