Мост на река Шкумбинит
локација Лушње - Албанија
година на проектирање / изведување Мај 2000 / 2002
фаза Главен проект
Конструктивно решение Премостување на река Шкумбинит (L=9*33=297,00 м)
- горен строј преднапрегната дисконтинуална конструкција - единаесет носача во попречен пресек
- долен строј една дилатирани конструкции
- средни столбови армирано-бетонски кружен пресек
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење темелење на армирано-бетонски колови
- технологија на градење монтажни преднапрегнати носачи монтирани со хоризонтален кран
- компјутерски софтвер CUBUS
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Димитар Поповски, Драган Стамев - дипл.град.инг.
- Соработници Е. Нинеска, В. Арсовски - град.техн.