КОРИДОР бр. 8
Делница: ГОСТИВАР - КИЧЕВО
Вијадукт “СРЕТКОВСКА” (км 14+690,00)

локација Букојчани - Кичево
година на проектирање / изведување Април 2003
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на река “Сретковска”
(L=60+90+100+90+60=400,00 м)
- горен строј континуална рамовска армирано-бетонска преднапрегната конструкција
- долен строј една рамовска конструкција
- средни столбови сандачаст полигонален променлив пресек
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење полни армирано-бетонски бунари
- технологија на градење слободно конзолно градење
- компјутерски софтвер CUBUS, RM2000
Работен тим:  
- Проктанти Драган Стамев, Емил Николов - дипл.град.инг.
- Соработници С. Василев, В. Арсовски, Л. Георгиевска, Е. Нинеска - град.техн.