КОРИДОР бр. 8
Северна обиколница на Скопје
Вијадукт “ОРМАН” (км 18+338,00)

локација Орман - Волково
година на проектирање / изведување Април 2002 /
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на локален пат и железничка пруга
(L=36+15*37+36=627,00 м)
- горен строј преднапрегната дисконтинуална конструкција - четири носача во попречен пресек
- долен строј четири дилатирани конструкции
- средни столбови армирано-бетонски платна
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење класични армирано-бетонски темели под платна
- технологија на градење монтажни преднапрегнати носачи монтирани со хоризонтален кран
- компјутерски софтвер CUBUS, STRES
Работен тим:  
- Проктанти Венцо Ваневски, Емил Николов - дипл.град.инг.
- Соработници С. Костадиноска, Р. Гавровска - град.техн.