Железничка Пруга
Куманово - Деве Баир
Вијадукт “КРАТОВСКА РЕКА” (км 46+068,00)
локација Кратово
година на проектирање / изведување Април 1995 / во изведба
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на локален пар, Кратовска река и дол
(L=13*36=468,00 м)
- горен строј преднапрегната дисконтинуална конструкција - четири носача во попречен пресек
- долен строј тринаесет дилатирани конструкции
- средни столбови армирано-бетонски сандаци со променлив пресек
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење класични армирано-бетонски темели под сандаци и платна
- технологија на градење монтажни преднапрегнати носачи монтирани со хоризонтален кран
- компјутерски софтвер CUBUS
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Наце Гичевски, Влатко Коцевски
- Соработници В. Арсовски, Б. Шумоликовски, Ф. Петровска