КОРИДОР бр. 8
Делница: ГОСТИВАР - КИЧЕВО
Вијадукт “СУШИЧКА” (км 7+842,00)
локација Горна Ѓоновица - Гостивар
година на проектирање / изведување Април 2003 /
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на река “Сушичка”
(L=115+150+115=380,00 м)
- горен строј континуална рамовска армирано-бетонска преднапрегната конструкција
- долен строј една рамовска конструкција
- средни столбови сандачаст полигонален променлив пресек
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење полни армирано-бетонски бунари
- технологија на градење слободно конзолно градење
- компјутерски софтвер CUBUS, RM2000
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Драган Стамев, Маја Иванова дип. град. инг.
- Соработници Е. Нинеска, В. Арсовски - град.техн.