КОРИДОР бр. 8
Делница: ГОСТИВАР - КИЧЕВО
Мост преку река “ВАРДАР” (км 5+150,00)
локација Гостивар
година на проектирање / изведување Април 2003 /
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на река “Вардар”
(L=41+42*3+41=208,00 м)
- горен строј преднапрегната дисконтинуална конструкција - четири носача во попречен пресек
- долен строј две дилатирани конструкции
- средни столбови армирано-бетонски платна со константен пресек
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење класични армирано-бетонски темели под платна
- технологија на градење монтажни преднапрегнати носачи монтирани со хоризонтален кран
- компјутерски софтвер CUBUS
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Бранко Ацевски - дипл.град.инг.
- Соработници В. Арсовски, С. Василев, С. Костадиноска - град.техн.