КОРИДОР бр. 8
Делница: ГОСТИВАР - КИЧЕВО
Потпатник “М-4” (км 4+806,00)
локација Гостивар
година на проектирање / изведување Септември 2003 /
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Премостување на магистрален пат М-4
(L=24+36+24=84,00 м)
- горен строј армирано-бетонска континуална рамка
- долен строј една рамовска конструкција
- средни столбови армирано-бетонски платна
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење класични армирано-бетонски темели под платна
- технологија на градење класична изведба со скела
- компјутерски софтвер CUBUS
Работен тим:  
- Проктанти Наце Гичевски, Димитар Поповски - дипл.град.инг
- Соработници В. Арсовски, С. Стиолов - град.техн.