Санација на мост на река Вардар
мост “Митрополит Теодосија Гологанов”
локација населба Хром - Скопје
година на проектирање / изведување Мај 1998 / 2003
фаза Идеен и Главен проект
Конструктивно решение Санација на постоечки железнички мост
(L=21+26,9+21=68,90 м)
- горен строј континуирана класична армирано-бетонска конструкција
- долен строј една дилатирана конструкција
- средни столбови монолитни армирано-бетонски платна
- крајни столбови армирано-бетонски платна со паралелни крила
- темелење темели самци под средни столбови
- технологија на градење монолитна армирано-бетонска конструкција на скела
- компјутерски софтвер CUBUS
Работен тим:  
- Проктанти Емил Николов, Маја Иванова, Влатко Коцевски дипл. град. инг.
- Соработници В. Арсовски - град.техн.