Име на објектот : Средно медицинско училиште “ НИКОЛА ШТЕЈН ” - Тетово
Фаза на проектот : Идеен и Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Тетово
Инвеститор : Министерство за образование и физичка култура
Година на проектирање : 1997/98 год .
Проектант : Виолета Василевска дипл . инг . арх .
Соработн ици : Наташа Черековиќ арх. тех.
Гуда Никљевиќ арх . тех
Конструкции : Илија Коцарев дипл. град. инг.
Краток опис за проектот :  

Локацијата на средното медицинско училиште се наоѓа во VI - тата станбена зона од Генералниот урбанистички план на Тетово . Училишниот објект е со катност од приземје , сутерен и два ката со вкупно 17 училници , 9 кабинети и 5 лабаратории за настава и помошни простории со вкупната површина од 6.063,00 м2 . Во склоп на објектот се наоѓа и фискултурна сала која е поврзана со топла врска со него , со површина од 763,00 м2 и отворени спортски терени.