Име на објектот : Реконструкција , адаптација и надградба на објект “ ДЕСПИНА ” - Охрид
Фаза на проектот : Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Охрид
Инвеститор : ГД “ ГРАНИТ ” АД - Скопје
Година на проектирање : 2001 - 2002 год .
Проектант : Катерина Маџаровска дипл. инг. арх.
Соработници : Валентина Туневска дипл . инг . арх.
Наташа Черековиќ арх . тех.<
Конструкции : Емил Николов дипл.град. инг.
Илија Коцарев дипл. град. инг.
Ангелина Андоновска град. тех.
Краток опис за проектот :  

Објектот се наоѓа во центарот на градот Охрид , на кејот на Охридското Езеро . Постојниот објект Музичко училиште во Охрид е изграден 1938 год . како семејна куќа од приземје и два ката.

Со изградба на главниот проект направена е комплетна санација , реконструкција и надградба на поткровје , при што објектот го задржува својот автентичен изглед и добива нова намена , станбена зграда со 9 апартмана . Од постојниот објект , автентично е задржана фасадата со сите свои отвори и венци . Објектот е со нето корисна површина од 634,00 м2.