Име на објектот : ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПЛОШТАД “ МАКЕДОНИЈА ”
Фаза на проектот : Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Скопје
Инвеститор : ГРАД - СКОПЈЕ
Година на проектирање : 2003 - 2004 год .
Проектанти Роска Алчевска дипл. инг. арх.
Блашко Велков дипл. град. инг.
Митко Цветковски ге. инг.
Емил Николов дипл. град. инг.
Петар Анастасов дипл. град. инг.
Златко Цековски дипл. ел. инг.
Краток опис за проектот :  

Главниот проект за партерно уредување на Плоштадот “ Македонија ” со искажан респект кон понуденото конкурсно Идејно решение за истиот , го интегрира техничкото изведбено решение кое е предмет на овој проект . Децентрализацијата на Плоштадот го интегрира истиот со околината без нарушување на основната волуменска геометрија која го формира како јавен отворен простор . Партерното уредување на Плоштадот се одликува со шематски код на композиција во третманот на обработка на поплочувањето со природен камен и со сложена композиција во третманот на градските активни содржини ( фонтана , енклави на збиднувања , споменични обележувања и современо електрично осветлување ) кои се погодни за обавување на функциите со традиционален , социјален , рекреативен и манифестационен карактер . Плоштадот “ Македонија ” станува градско и републичко место со доминантна мултифункционална содржина , со своја сопствена снага и силна рефлексија врз останатите урбани простори . Просторните рамки на Плоштадот обезбедуваат посебна автентичност за нивото на оптоварена историчност како и високо ниво на композиционо единство со магнетизмот што во себе ги содржи величенствениот споменик на културно наследство Скопскиот Камен мост и експонираната староградска архитектура на Ристиќевата палата со околната урбана улична архитектура . Вкупната површина на партерното уредување е 15.000,00 м2.