Име на објектот : АВТОБУСКА СТАНИЦА ВО КОМПЛЕКСОТ НА ТРАНСПОРТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Фаза на проектот : Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Скопје
Инвеститор : ГРАД СКОПЈЕ
Година на проектирање : 2003 - 2004 год .
Проектант : Лилјана Кик дипл . инг . арх .
Соработници : Гуда Никалевиќ арх. тех.
Магдалена Димишкова арх . тех .
Конструкции : Венцо Ваневски дипл. град. инг.
Краток опис за проектот :  

Автобуската станица е дел од проектот на Кензо Танге за нов Транспортен центар , во Скопје - изработен по земјотресот во 1963 год . Со главниот проект се предвидени 25 перони за меѓуградски и меѓународен сообраќај како и простор за приградски сообраќај . Сообраќајот ќе се одвива еднонасочно и контролирано со влез од булевар Кузман Јосифовски Питу , а излез на улица Никола Карев . Автобуската станица и железничката станица стануваат интегрална целина при што истите се тангираат по својата подолга страна и овозможуваат топла врска меѓу нив . Волуменски објектот е сместен под лирата од железничките перони со две спратни висини, два влеза за корисниците и еден излез на пероните со вкупна површина од 2.670,00 м2. Архитектонско естетскиот израз на објектот во целост е продолжување и следење на веќе применетите принципи во обликувањето на изведените објекти со што се обезбедува континуитет на идеата за оформување на Транспортниот центар како целина.